Các loại Cognac khác
Hardy VSOP 1,150,000 đ
Hardy XO 3,050,000 đ